ImdatElektronika HJ

imdat_elektronika logo 3

Imdat Elektronika Hojalyk Jemgyýeti – bu ýyllaryň dowamynda islendik çylşyrymlylykdaky taslamalary öz müşderileriniň ýokary talaplaryna laýyklykda ýokary hilli we öz wagtynda tamamlan, türkmen bazarynyň wajyp gatnaşyjysy hökmünde görkezen türkmen kompaniýasydyr.  Kompaniýanyň ynamdar hyzmatdaş hökmünde üstünliklerini we abraýyny, onuň müshderilere ýokary hilli hyzmat ýetirmek maksadynda birleşýän, Bosch Secutiry, Motorola Solutions, RAD Data Communications kompaniýalarynda yzygiderli okuw ishlerine gatnaşýan, tejribeli we professional işgärler düzümi kesgitleýär. Kompaniýanyň portfeline aglabasy döwlet edaralary üçin ýerine ýetirilen köp sanly uly möçberli taslamalar girýär.

Biziň üçin iň  ýokary ähmiýetli zatlar:

  • Her bir müşderimiz bilen üns berip gurnaýan uzak möhletli ynamdar gatnaşyklarymyz;
  • Işgärler düzümimiziň hünärmenlik derejeleriniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy;
  • Müşderilere ýokary hilli hyzmatyň we aladanyň ýetirilmegi.

Imdat Elektronika Hojalyk Jemgyýetiniň esasy ýörelgesi iň ýokary talaplara jogap berýän nogsansyz hyzmaty müşderilere ýetirmeklikdir. Imdat Elektronika HJ müşderilere ýokary hilli we täsirli hyzmatlary ýetirmeklik bilen işjen ýagdaýda ösýär.

Habarlaşmak üçin

Close Menu