ImdatElektronika HJ

Pudaklar

Biziň tehnlogiýalarymyz ähli senagat pudaklarynda ýokary hilli dolandyryşa, prosesleri optimizirlemäge, säginmeleriň iň pes derejelere düşürilmegine dogry netije berer. .

vector2

Energetika

LoraWan Smart House

LoRaWAN

LoRaWAN – tehnologiýasyndan energetika pudagynda elektrik toguny hasaba almakda hem-de simsiz awtomatlaşdyrylan tehnikalary dolandyrmakda giňden peýdalanylýar.

Motorola (MotoTRBO)

MotoTRBO radio aragatnaşyk ulgamy, elektrik stansiýalarynyň we kiçi stansiýalarynyň nobatçy işgärleri üçin, operatiw-göçme toparlara we şahamçalardaky bejergi toparlaryna, ýagny ähli awariýa bejergisi we meýilleşdirilen bejergi işlerini geçirýän adamlara operatiw dispetçer dolandyrylyş mümkinçiligini üpjün edýär.

Motorola Mototrbo

Saglygy goraýyş

RFID tag

RFID

 Saglygy goraýyş pudagynda RFID bellikleri zatlary hemde derman serişdelerini hasaba almak maksadynda giňden peýdalanylýar.

Oracle (Maglumatlar bazasy)

Saglygy goraýyş pudagynyň geljegi näsaglary ýokary derejede hyzmat etmekde hem-de çykdaýjylary togtatmaklyga bagly bolup durýar. Şol sebäpli Oracle kompaniýasynyň programma enjamlarynyň üsti bilen Saglygy goraýyş pudagyna ýeketäk maglumatlar bazasyny döretmek mümkindir.

Oracle

Bilim

Makeblock

Makeblock

Bu konstruktor toplumy – Bilim pudagyna degishli ähli ýokary we orta hünär okuw jaýlarynda hem-de mekdeplerde ýaşlara kontrollerleri programmalashdyrmakda we robototehnikanyň başlangyjyny öwrenmekde peýdaly toplum bolup durýar. 

Oracle (Maglumatlar bazasy)

 Oracle kompaniýasynyň programmalarynyň kömegi bilen islendik pudak üçin ýeketäk maglumatlar bazasyny döretmek mümkindir.

Oracle

Oba hojalygy

LoRaWAN

Oba hojalygy pudagynda LoraWAN parniklary hem-de topragyň ýagdaýyny  simsyz awtomatlaşdyrylan enjamlarda dolandyrmak üçin niýetlenen tehnologiýadyr.

Suw hojalygy

LoRaWAN

 Suw hojalygy pudagy üçin LoraWAN tehnologiýasy raýatlaryň hem-de edara kärhanalaryň agyz suwyny sarp edijiligini dolandyrmak üçin hem ginden peýdalanylýar.

Oracle

Oracle (Maglumatlar bazasy)

 Oracle kompaniýasynyn programmalarynyn kömegi bilen islendik pudak üçin ýeketäk maglumatlar bazasyny döretmek mümkindir.

Nebit-gaz

Motorola (MotoTRBO)

MotoTRBO radioaragatnaşyk ulgamy nebit-gaz pudagynda dolandyryş nokatlary, nobatçylar hem-de operatoralaryň özarasynda dessin habarlaşmak üçin giňden peýdalanylýar.

Motorola Mototrbo
RFID tag

RFID

Nebit-gaz pudagynda RFID bellikleri zatlary hasaba almak üçin hem-de ammarlary dolandyrmak maksady bilen ulanylýar. 

Oracle (Maglumat bazasy)

 Oracle kompaniýasynyn programmalarynyn kömegi bilen islendik pudak üçin ýeketäk maglumatlar bazasyny döretmek mümkindir.

Oracle

Söwda we mahabat

HYPERVSN

Şu tehnologiýa 3D-şekiliniň howada gaýmagyny görkezmäge mümkinçilik berýär. Bu ulgamy daş aralykdan kompýuter ýa-da telefon arkaly dolandyrmak mümkin. 3D- şekiliniň howada gaýyşy ähli adamlaryň ünsini çekip biler. Şol sebäpli bu tehnologiýany mahabat üçin giňden peýdalanylýar.

PRICER

Priсer-bu awtomatlaşdyrylan enjam ownuk söwda toplumlarynda harytlaryň maglumatlaryny ekrana çykarmak maksady bilen haryt baradaky maglumatlary tiz depginde çalyşamaga mümkinçilik berýär. Bu enjam söwda merkezlerde we marketlarda giňden peýdalanylýar.

pricer device
Oracle

Oracle (Maglumatlar bazasy)

 Oracle kompaniýasynyn programmalarynyn kömegi bilen islendik pudak üçin ýeketäk maglumatlar bazasyny döretmek mümkindir

Dolandyrysh guramalary

Motorola (MotoTRBO)

MotoTRBO – bu sanly kommunikasion platformasy bolup islendik ýagdaýda siziň işgärleriňize hemişe ikitaraplaýyn sanly radioaragatnaşykda bolmaga mümkinçilik döredýär.

Motorola Mototrbo

Motorola (TETRA)

Motorola kompaniýasynyň TETRA standarty tiz depginde sanly radiotelefon aragatnaşyk ulgamyny döretmäge mümkinçilik döredýär. Tetra standartynyň esasy ulanyjylary hukuk goraýjy edaralar, senagat edaralary hem-de howa menzilleri bolup duryar.

RFID

RFID tehnologiýasynyň üsti bilen radio ýygylyk arkaly awtomatlaşdyrylan ýagdaýda emläkleri hasaba almak mümkindir. Emläkler baradaky maglumat RFID bellikleriň içinde elektron görnüşinde saklanylýar. RFID tehnologiýasy hökümet edaralarynda emläkleri hasaba almakda we dolandyrmakda giňden peýdalanylýar.

RFID tag
Oracle

Oracle (Maglumatlar bazasy)

 Oracle kompaniýasynyn programmalarynyn kömegi bilen islendik pudak üçin ýeketäk maglumatlar bazasyny döretmek mümkindir

Close Menu